Granice swobody umów

Generalna zasada wyznaczającą i ograniczająca swobodę kształtowania stosunku prawnego jakim jest umowa, przedstawia się w przepisie art. 3531 kodeksu cywilnego, który mówi, iż „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.” Analizując Więcej…